3600 ek gösterge teklifi komisyondan geçti

Ek gösterge ile öğrenci affı düzenlemesini de içeren iktisada ait “torba” kanun teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Kurulunda kabul edildi.

Devlet Memurları Kanunu’nda ve Birtakım Kanunlar ile 375 Sayılı Kanun Kararında Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun teklifine nazaran, Mülki Yönetim Amirliği Hizmetleri Sınıfı takımlarında bulunan işçinin misyon aylıklarında güzelleştirme yapılıyor.

Merkezde misyonlu valiler, Heyet Lideri, Genel Müdür, Strateji Geliştirme Lideri ile bu vazifeleri yürüten merkezde vazifeli valiler, birinci sınıf olup 1. derecenin 4. kademesinden aylık alanların ek ödemeleri için oranlar artırılıyor.

İl valisi için belirlenen tazminat göstergesi, “12300” sayısının eklenmesiyle uygulanacak.

Ek gösterge cetvellerinde yapılan değişikliklere bağlı olarak Emekli Sandığı Kanunu’nda yer alan ve kaldırılan ek gösterge kümelerinin tekrar belirlenmesi ile bentte yer alan oranları artırma, ek gösterge kümelerini değiştirme yahut kümelerdeki ek göstergeleri tekrar belirleme konusunda Bakanlar Şurasına ilişkin olan yetki Cumhurbaşkanına veriliyor.

Emniyet Hizmetleri Sınıfına dahil takımlar temel alınarak emekli aylığı yahut ismi malullük aylığı ödenen emniyet müdürü, emniyet amiri, başkomiser, komiser, komiser yardımcısı, başpolis memuru ve polis memurlarından, lise ve dengi tahsile sahip olup, emekli aylıklarıyla birlikte makam tazminatı ödenmesine hak kazanamamış olanlara, her ay 1200 TL fiyatında ek ödeme yapılacak.

Komisyonda verilen önerge ile bu düzenlemenin kapsamı genişletildi. MİT ve TSK, Jandarma Genel Komutanlığı ve Kıyı Güvenlik Komutanlığına mensup subay, astsubay, uzman jandarma ve uzman erbaşlar; TSK İşçi Kanunu uyarınca araştırma unvanlı takımlara atananlar ile çarşı ve mahalle bekçisi takım unvanı temel alınarak emekli aylığı yahut malullük aylığı ödenenlerden aylık bağlanmasına temel ek göstergeleri 3600’ün altında olup aylıklarıyla birlikte makam tazminatı ödenmesine hak kazanamamış olanlara da her ay aylıklarıyla birlikte 1200 lira meblağında ek ödeme yapılacak.

Devlet Memurları Kanuna tabi kamu vazifelilerinin ek gösterge sayıları, hiyerarşi, hizmet sınıfları, tahsil durumu ve dereceler dikkate alınarak tekrar belirleniyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri İşçi Kanunu’na tabi subay ve astsubayların ek gösterge sayıları, hiyerarşi, rütbe, kıdem ve dereceler dikkate alınarak yine belirleniyor.

Akademik unvana sahip subaylar, daha yüksek olması nedeniyle Yükseköğretim İşçi Kanunu’na tabi emsali akademik işçi için akademik takım unvanı ve dereceleri prestijiyle belirlenen ek gösterge sayısından yararlandırılacak.

Hakimler ve Savcılar Kanununa tabi hakim ve savcıların da ek gösterge sayıları, hiyerarşi, sınıflar ve dereceler dikkate alınarak; Yükseköğretim Heyeti Lider ve Üyeleri ile Yükseköğretim Kontrol Konseyi Üyelerinin ek gösterge sayıları ile öğretim üyeleri, öğretim vazifelileri ve araştırma vazifelilerinin ek gösterge sayıları, hiyerarşi, unvanlar, kıdem ve dereceler dikkate alınarak tekrar yapılandırılıyor.

TBMM Plan ve Bütçe Kurulunda kabul edilen, Devlet Memurları Kanunu ile Kimi Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Kararında Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifiyle uzman erbaş ve uzman jandarmaların ek gösterge sayılarını tekrar düzenliyor.

Birinci derece uzman erbaş ve birinci derece uzman jandarma için 3600 ek gösterge sayısı belirlendiğinden, bunların yararlanacakları ek gösterge sayılarını sınırlayan kararlar kaldırılıyor, ek gösterge sayıları, derecelerine nazaran tekrar belirleniyor.

Cumhurbaşkanlığı ödeneğine bağlı olarak belirlenmekte olan TBMM Lideri, Başbakan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Bakan ve TBMM üyelerinin emekli aylıklarının belirlenmesine ait temeller yine tespit edilerek kamu görevlilerinde olduğu üzere gösterge sistemine tabi tutulacak.

Buna nazaran, Toplumsal Sigortalar ve Genel Sıhhat Sigortası Kanunu’nda yapılan değişiklikle, TBMM Lideri yahut Başbakan iken bu vazifesinden rastgele bir nedenle ayrılanlara, istekleri üzerine, müracaat tarihini takip eden ay başından itibaren 126.000 bin gösterge sayısının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak fiyatta yaşlılık aylığı bağlanacak.

Cumhurbaşkanı Yardımcılığı, bakanlık yahut TBMM üyeliği misyonlarında bulunanlara yahut bu misyonları rastgele bir sebeple sona erenlere, aylık bağlanmasına hak kazanmaları ve en az 2 yıl mühletle bu vazifelerde bulunmuş olmaları halinde, hesaplanacak aylık meblağından az olmamak kaydıyla 115 bin 225 gösterge sayısının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak meblağda emeklilik yahut yaşlılık aylığı ödenecek.

TBMM Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Yardımcılığı, bakanlık yahut TBMM üyeliği misyonlarında bulunanların, ilgili fıkra kapsamında yapılacak sigorta primi yahut emekli keseneği ile kurum karşılığı hesaplamalarında 9000 ek gösterge sayısı temel alınacak.

Emekli aylığı alt sonu 3 bin 500 lira olacak

Yaşlılık, malullük, mevt aylığı alan emeklilere ve hak sahiplerine belge bazında 2 bin 500 lira olarak öngörülen aylık minimum ödeme meblağı 3 bin 500 liraya yükseltilecek.

Teklifle, belediye liderlerinin makam/temsil ve vazife tazminatlarından yararlanması sağlanacak.

Maddenin yürürlük tarihinden evvel haklarında emeklilik kararları uygulanmış Türk Silahlı Kuvvetleri İşçi Kanunu’na tabi subaylardan, öğretim üyesi olarak akademik mesleğini kullanabilecekleri yerlere atanan ve emeklilik süreçleri sırasında yüksek olması nedeniyle rütbe ve derecelerine nazaran belirlenen ek gösterge sayısı yerine Yükseköğretim İşçi Kanunu’na tabi emsali akademik işçi için akademik takım unvanı ve dereceleri prestijiyle belirlenen ek gösterge sayısı temel alınanlara, Ek Gösterge Cetveli’nde yapılan değişiklikten öncesi devirde, ek gösterge farkına bağlı olarak yapılan fazla ödemelerin borcu çıkarılmayacak, çıkarılan borçlar terkin edilecek.

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Lideri takımında bulunanların ek göstergesi 400 puan ek edilerek uygulanacak. Bu ek puan, en yüksek devlet memuru aylığı yahut başka rastgele bir mali ve toplumsal hakkın hesabında dikkate alınmayacak. Öteki kanunların bu fıkraya karşıt kararları uygulanmayacak.

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı ve TBMM Başkanlığı İdari Teşkilatı işçisinin ek gösterge sayıları, hiyerarşi, hizmet sınıfları, tahsil durumu ve dereceler dikkate alınarak tekrar belirleniyor.

Sigortacılık kesiminde uygulaması yaygınlaşan ve Türkiye’de yerleşik sigorta şirketleri tarafından kefalet sigortası kapsamında düzenlenen kefalet senetleri de Amme Alacaklarının Tahsil Yordamı Hakkında Kanun uygulamalarında, teminat olarak kabul edilecek.

Menkul mal satışlarına katılacakların vermeleri gereken teminatın tipine yönelik kararların düzenlendiği unsur de değişiklik yapan teklifle, para yerine teminat mektubu alınabilmesi kararı revize edilerek Türkiye’de yerleşik sigorta şirketleri tarafından kefalet sigortası kapsamında düzenlenen kefalet senetlerinin de teminat olarak alınabilmesine imkan sağlanacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, hukukî şahıslar ve hükmî kişiliği olmayan teşekküllerin gerçek faydalanıcı bilgisinin yeni, tam ve gerçek biçimde tespit edilebilmesi için gerçek faydalanıcının kapsamını belirleyecek. Bakanlık, bu kapsama girenlerin bildirilmesi zorunluluğunu getirmeye, bildirimin içerik, format, standart, verilme mühleti ve metodunu tespit etmeye, bunlarda değişiklik yapmaya, bildirim verme yükümlülüğünü kesim, mükellef kümeleri ve mükellefiyet durumları prestijiyle belirlemeye, bu bent kapsamındaki bilgi ve bildirimlerin elektronik ortamda koruma ve ibraz edilmesi yükümlülüğü getirmeye ve uygulamaya ait öteki tarz ve temelleri belirlemeye yetkili olacak.

Yükseköğretim kurumlarında tahsil görmekte iken ilişiği kesilenler ile bu yükseköğretim kurumlarına kayıt hakkı elde ettiği halde çeşitli sebeplerle kayıt yaptıramamış öğrencilere geçmişe yönelik mühlet sınırlaması olmaksızın yüksek tahsillerine devam etme hakkı tanınıyor.

TBMM Plan ve Bütçe Komitesinde kabul edilen, Devlet Memurları Kanunu ile Birtakım Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Kararında Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifiyle Vergi Tarz Kanunu’nda yer alan özel usulsüzlük cezalarında düzenlemeye gidiliyor. Buna nazaran fatura ve gibisi evrak verilmemesi ve alınmamasına ait cezalar artırılıyor.

Elektronik ticarette vergi güvenliğini sağlamak maksadıyla bilgi ve bildirimlerin elektronik ortamda koruma ve ibraz edilmesi yükümlülüğünü yerine getirmeyen/uygulamayan mükelleflere ait özel usulsüzlük cezaları düzenleniyor.

Noterlik Kanunu’nda yapılan düzenlemeyle iki sefer yapılan ilana karşın atama yapılamayan bir noterliğe; bulunduğu noterlikte üst sınıf yahut tıpkı sınıf noterler ortasından, bu sınıflardan isteklinin bulunmaması halinde, bir alt sınıf noterler ortasından atama yapılabilecek.

Teklifle Kültür ve Turizm Bakanlığının misyon alanına giren hizmetlerin yerine getirilmesi için gerektiğinde bina ve taşıt kiralaması yapmak, mal ve hizmet satın almak için de döner sermayeyi kullanabilme imkanı veriliyor.

Yükseköğretim Kanunu’nda yapılan değişiklikle yükseköğretim kurumlarının uygulama ve araştırma merkezlerinde, araştırma enstitülerinde Ar-Ge, yenilik yahut tasarım projelerinde vazife alan ya da öğretim üyelerinin yürüttükleri bu nitelikteki projelere yardımcı olmak üzere, doktora ile tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık yahut sanatta yeterlik eğitimi sonrasındaki yedi yıl içerisinde kalmak kaydıyla en fazla üç yıl müddet ile masrafları özel bütçeden karşılanmak üzere kontratlı olarak doktora sonrası araştırmacı istihdam edilebilecek. Bu kapsamda istihdam edilecek işçi sayısı, ilgili yükseköğretim kurumunun dolu öğretim elemanı takımı sayısının yüzde 2’si ile hudutlu olacak. Bu husus uyarınca istihdam edilmiş olmak, memurluk yahut öteki işçi istihdam biçimlerinden birine geçiş hakkı vermeyecek.

Teklifle araştırma vazifelisi takımlarına atanıp, doktora yahut diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanların takım ile ilişikleri bir yıl uzatılacak. Bir yıllık müddetin sonunda takımının bulunduğu yükseköğretim kurumunun performansa dayalı kriterlerini sağlayan araştırma vazifelilerinin takımı bir yıl daha devam ettirilebilecek. Bu mühletlerin sonunda araştırma vazifelilerinin takım ile ilişikleri zaten kesilecek. Tezli yüksek lisans eğitimini tamamlamış olanların araştırma vazifelisi takımlarıyla ilişikleri en fazla altı ay müddetle daha devam edecek. Altı aylık müddet içerisinde devlet yükseköğretim kuramlarında alanıyla ilgili doktora yahut sanatta yeterlik eğitimine başlamayanların araştırma vazifelisi takımlarıyla ilişikleri resen kesilecek.

Yükseköğretim Kanunu’na yapılan ek husus ile milletlerarası tanınırlığı olan yükseköğretim kurumlarında yahut Ar-Ge merkezlerinde kamu kurum ve kuruluşları ile bağlı yahut ilgili ünitelerin araştırma merkez ve enstitülerinde ya da teknoloji geliştirme bölgelerinde, araştırma altyapılarında, özel dal Ar- Ge merkezleri veyahut laboratuvarlarında fiilen araştırma, inceleme faaliyetlerinde çalışan doktora derecesine sahip Türk yahut yabancı asıllı nitelikli araştırmacılar; kendi talepleri, ilgili kurumların karşılıklı mutabakatı ve Yükseköğretim Konseyi’nin onayı ile sarfiyatları özel bütçeden karşılanmak üzere yükseköğretim kurumlarında müddeti bir yılı geçmemek üzere kısmi vakitli görevlendirilebilecek.

Bu kapsamda görevlendirilenlere, 40.000 gösterge sayısının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak fiyatı geçmemek üzere Hazine ve Maliye Bakanlığının görüşü üzerine Yükseköğretim Şurası tarafından belirlenen fiyatta aylık fiyat ödenecek. Kamu kurum ve kuruluşları ile yükseköğretim kurumları işçisinden bu kapsamda görevlendirileceklerin aylık, ödenek, her türlü tazminatları ile başka toplumsal hak ve yardımları kendi kurum ve kuruluşlarınca ödenecek. Bu formda görevlendirilenlerin bilimsel yayın ve çalışmaları dikkate alınarak misyon mühletleri tıpkı yordamla uzatılabilecek. Bunlar görevlendirildikleri yükseköğretim kurumunda lisans yahut lisans üstü öğretim, danışmanlık, bilimsel araştırma ve uygulama, Ar-Ge, yenilik yahut tasarım çalışmaları yapmakla yükümlü olacak.

Teklifle, 24 Ekim 2019’dan sonra yükseköğretim kurumlarına kayıt yaptıranlardan 31 Mart 2024 tarihinden evvel mezun olanlar hakkında, hakim adaylığı yahut hakim ve savcı yardımcılığı imtihanına girmek ya da avukatlık veyahut noterlik stajına başlamak için Hukuk Mesleklerine Giriş İmtihanı’nda yahut İdari Yargı Ön İmtihanı’nda başarılı olma koşulu aranmayacak.

Yüksek tahsille bağı kesilen öğrencilere tekrar tahsil hakkı

Teklifle yükseköğretim kurumlarında tahsil görmekte iken ilişiği kesilenler ile bu yükseköğretim kurumlarına kayıt hakkı elde ettiği halde çeşitli sebeplerle kayıt yaptıramamış öğrencilere geçmişe yönelik müddet sınırlaması olmaksızın yüksek tahsillerine devam etme hakkı tanınıyor.

Buna nazaran; yükseköğretim kurumlarında hazırlık dahil bütün sınıflarda intibak, önlisans, lisans tamamlama, lisans, lisansüstü tahsili gören öğrencilerden bu hususun yürürlüğe girdiği tarihe kadar, kendi isteğiyle ilişikleri kesilenler dahil, terör kabahati ile taammüden öldürme, azap, eziyet, cinsel hücum, çocukların cinsel istismarı, uyuşturucu yahut uyarıcı unsur imal ve ticareti cürümlerinden mahkum olanlar ile terör örgütlerine yahut Ulusal Güvenlik Kurulunca devletin ulusal güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum yahut kümelere üyeliği, mensubiyeti yahut iltisakı veya bunlarla irtibatı nedeniyle ilişiği kesilenler hariç, her ne sebeple olursa olsun ilişiği kesilenler ile bir programı kazanarak kayıt yapma hakkı elde ettikleri halde kayıt yaptırmayanlar bu hususun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren dört ay içinde ilişiklerinin kesildiği yahut kayıt hakkı kazandıkları yükseköğretim kurumuna müracaatta bulunmaları kuralıyla 2022-2023 eğitim-öğretim yılında tahsillerine başlayabilecek.

Askerlik vazifesini yapmakta olanlar terhislerini takip eden 2 ay içinde ilgili yükseköğretim kurumuna başvurmaları halinde bu hususta belirtilen haklardan yararlanabilecek.

Bu hususta yer alan kararlardan yararlanarak ayrıldığı yükseköğretim kurumuna kayıt yaptıranlardan ÖSYS/YKS puanı giriş yılı prestijiyle tıpkı yahut farklı bir diploma programının tıpkı tipten taban puanına sahip olanlar, bu programlardan birine yatay geçiş talebinde bulunabilecek. Bu kapsamda farklı bir diploma programından yatay geçişle kabul edilecek öğrenci sayıları, ilgili programa kayıtlı öğrenci sayısı ve üniversitenin fiziki şartları dikkate alınmak suretiyle belirlenecek.

Bu husustan yararlanıp bir yükseköğretim kurumunda öğrenci statüsü kazananlar başvurmaları halinde Anadolu Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi bünyesindeki açık öğretim önlisans yahut lisans seviyesindeki muadil programlara yatay geçiş yapabilecek. Bu hususun uygulanmasına ait yol ve asılları belirlemeye Yükseköğretim Konseyi yetkili olacak.

Teklifle Turizmi Teşvik Kanunu’nda yapılan değişiklikle orman sayılan alanlar ve ulusal parklar üzerinde, turizm yatırımı gerçekleştirilmek maksadıyla, Tarım ve Orman Bakanlığınca kış turizm merkezlerindeki günübirlik ile mekanik tesis çizgisi gayeli yapılan kiralama mukaveleleri de düzenleniyor.

Plaj işletmelerin müracaat mühletleri uzatılıyor

Düzenlemeyle plaj işletmelerinin müracaat müddetleri de uzatılıyor. Buna nazaran müstakil plaj işletmelerine turizm işletmesi evrakı verilmesine ait 28 Temmuz 2022 tarihine kadar iş yeri açma ve çalışma ruhsatı alan işletmeler ile bir aylık müracaat müddetinde müracaat yapamayanların müracaat müddeti 28 Temmuz 2022’ye kadar uzatılacak.

Teklifle Siyasi Partiler Kanunu’na fıkra ekleniyor. Buna nazaran ödeme hizmeti sağlayıcılar aracılığıyla yapılan tahsilatlar ile GSM operatörleri ve/veya iş ortakları aracılığıyla yapılan taşınabilir tahsilatlar için ayrıyeten gelir makbuzu düzenlenmeyecek.

İmar Kanunu’nda yapılan değişiklikle 1 Temmuz 2022’ye kadar yapı (inşaat) ruhsatı alınmış ve buna nazaran yapılmış olup kullanma müsaadesi verilmeyen yahut alınmayan yapılara süreksiz olarak elektrik ve/veya su aboneliğinin yapılabilmesi imkanı da veriliyor.

Otoyollar ile erişme denetiminin uygulandığı karayolları için fiyat ödemeden geçiş yapan araç sahiplerine ödemesiz geçiş tarihini izleyen 45 gün içinde, idari para cezasının bildiri edilip edilmediğine bakılmaksızın geçiş fiyatıyla birlikte, geçiş fiyatının 1 katının idari para cezası olarak ödenmesi halinde idari para cezası 1 kat verilmiş sayılacak ve bu ceza için ayrıyeten tebligat yapılmayacak.

TBMM Plan ve Bütçe Komitesinde kabul edilen, Devlet Memurları Kanunu’nda ve Birtakım Kanunlar ile 375 Sayılı Kanun Kararında Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile “Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Çaba Kanunu”nda değişiklik yapıyor.

Buna nazaran, ilgili cürümlerle alakalı kamu kurum yahut kuruluşlarınca yazılı müracaatta bulunulması halinde bu kamu kurum yahut kuruluşları, müracaat tarihinde müdahil sıfatını kazanacak.

Kamu Finansmanı ve Borç İdaresinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’da yapılan düzenlemeyle KOBİ’lerin krediye erişim imkanları artırılıyor. Sistem kapsamında yeni kefalet imkanlarının sağlanmasını teminen kredi garanti kurumlarına aktarılacak kaynak meblağı 50 milyardan 100 milyar liraya çıkarılacak.

Ceza ve Güvenlik Önlemlerinin İnfazı Hakkında Kanun’da yapılan düzenlemeyle; açık ceza infaz kurumlarında bulunanlar ile kapalı ceza infaz kurumlarında bulunup da açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanmış mahkumlar, salıverilmelerinden sonra hayatlarını sürdürecek meslek ve sanatları öğrenmelerini sağlamak, çalışma ve üretme isteklerini geliştirmek, güçlendirmek, yine topluma kazandırmak ve güzelleştirilmelerini sağlamak hedefiyle kurum dışındaki iş alanlarında çalıştırılabilecek.

Açık ceza infaz kurumlarında bulunan mahkumlardan istekli olanlar, ceza infaz kurumu vazifelilerinin kontrolünde, kamu kurum ve kuruluşlarının iş alanlarında, gece bu kurum ve kuruluşlar tarafından barındırılmak suretiyle çalıştırılabilecek. Bu mahkumların gündeliği, iş yurtları bünyesinde çalıştırılan usta mahkumlara ödenen gündelikten az olmayacak.

Bu kapsamda çalıştırılan mahkumlar hakkında iş kazası ve meslek hastalığı ile analık sigortası uygulanması sağlanacak, prim ödeme yükümlülüğü çalıştırıldığı kurum ve kuruluşlarca yerine getirilecek.

İdari para cezasını müddetinde ödeyene yüzde 25 indirim

Kabahatler Kanunu’na nazaran kabahatler karşılığında uygulanacak ve ödeme mühleti düzenlenmemiş idari para cezaları, bildirisinden itibaren 1 ay içinde ödenecek. İdari para cezasının müddeti içinde ödenmesi halinde cezadan yüzde 25 oranında indirim yapılacak. Ödeme yapılması, kişinin bu karara karşı kanun yoluna başvurma hakkını etkilemeyecek.

Kurumlar vergisinde, nakdi sermaye artırımı hasebiyle yapılan indirimden süresiz yararlanma hakkı, sermaye artırımına ait kararın yahut birinci kuruluş basamağında ana kontratın tescil edildiği hesap devri ile bu periyodu izleyen 4 hesap devri dikkate alınarak sonlandırılıyor. Bu devirlerde sermaye azaltımı yapılması halinde azaltılan sermaye meblağı indirim hesaplamasında dikkate alınmayacak. Bu karar yürürlüğe girdiği tarihten evvel sermaye artırımı yapan yahut birinci kez kurulan şirketler için 2022 yılı hesap devri dahil olmak üzere 5 hesap periyodu için uygulanacak.

Şans Oyunları Hasılatından Alınan Vergi, Fon ve Hisselerin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’da yapılan düzenlemeyle, Türkiye Varlık Fonu yahut Türkiye Varlık Fonu tarafından kurulacak şirket tarafından gelir kaydedilen meblağlardan, lisansı devredilen talih oyunlarına isabet eden kamu hissesinin yüzde 8’i; bir takvim yılının üçer aylık periyotları prestijiyle hesaplanarak izleyen ikinci ayın 15’inci günü mesai saati bitimine kadar Ulusal Piyango Yönetimi Genel Müdürlüğüne gelir kaydedilmek üzere aktarılacak.

Ücretli yollardaki cezaların ödemesine dair düzenleme

Karayolları Genel Müdürlüğünün Hizmetleri Hakkında Kanun’da yapılan düzenlemeyle, Genel Müdürlük işletimindeki otoyollar ile erişme denetiminin uygulandığı karayolları için belirlenen geçiş fiyatlarını ödemeden geçiş yapan araç sahiplerine, ödemesiz geçiş tarihini izleyen 45 gün içinde, idari para cezasının bildirim edilip edilmediğine bakılmaksızın geçiş fiyatı ile birlikte, geçiş fiyatının 1 katının idari para cezası olarak ödenmesi halinde idari para cezası 1 kat verilmiş sayılacak ve bu ceza için ayrıyeten tebligat yapılmayacak.

Ödemesiz geçiş tarihini izleyen 45’inci günden sonra ise geçiş fiyatı ödemeden giriş çıkış yaptığı uzaklığa ilişkin geçiş fiyatı ile birlikte 4 katı meblağında ceza, araç sahibine fiyat toplama sistemlerinde tarifli olan bilgiler doğrultusunda, en az 15 gün evvelce kısa bildiri, e-posta, ihbarname, e-Devlet bildirimi vb. sistemlerinden en az biriyle bilgi verilecek.

Türk Ticaret Kanunu’nda yapılan düzenlemeyle, bir tacirin saklamakla yükümlü olduğu defterler ve dokümanlar; yangın, su baskını yahut yer sarsıntısı üzere bir afet yahut hırsızlık sebebiyle ve yasal saklama mühleti içinde zıyaa uğrarsa tacir zıyaı öğrendiği tarihten itibaren 30 gün içinde ticari işletmesinin bulunduğu yer yetkili mahkemesinden kendisine bir evrak verilmesini isteyebilecek.

Elektrik depolama tesisi kurmayı taahhüt eden hukukî şahıslara, kurmayı taahhüt ettikleri elektrik depolama tesisinin heyeti gücüne kadar Güç Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından rüzgar ve/veya güneş gücüne dayalı elektrik üretim tesisi kurulmasına ait ön lisans verilecek.

Kısmen yahut büsbütün işletmede bulunan üretim tesislerinden elektrik depolama tesisi kurmayı taahhüt eden rüzgar ve/veya güneş gücüne dayalı elektrik üretim lisansı sahibi hükmî bireylere, kurmayı taahhüt ettikleri elektrik depolama tesisinin heyeti gücüne kadar, lisanslarında belirlenen alanların dışına çıkılmaması, işletme anında sisteme verilen gücün lisanslarında belirtilen heyeti gücü aşmaması ve TEİAŞ ve/veya ilgili dağıtım şirketinden alınan tadil kapsamındaki ilişki görüşünün olumlu olması halinde kapasite artışına müsaade verilecek.

(Sürecek)