HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

HUB TEŞEBBÜS SERMAYESİ YATIRIM PAYDAŞLIĞI A.Ş.( Genel Heyet Süreçlerine Ait Bildirim )

Özet Bilgi 2021 Yılı Olağan Genel Konsey Kararlarının Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Şura Çağrısı
Genel Heyet Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Devri Başlangıç Tarihi 01.01.2021
Hesap Periyodu Bitiş Tarihi 31.12.2021
Karar Tarihi 11.05.2022
Genel Konsey Tarihi 09.06.2022
Genel Heyet Saati 11:00
GK’na İştirak İçin Hisse Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 08.06.2022
Ülke Türkiye
Kent İSTANBUL
İlçe ŞİŞLİ
Adres Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi Bina No:201 Daire:84 Kat:4

Gündem Maddeleri
1 – Açılış ve Toplantı Başkanlığı’nın oluşturulması,
2 – 2021 yılına ait İdare Şurası Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
3 – 2021 yılına ait Bağımsız Kontrol Raporu’nun okunması ve müzakeresi,
4 – 2021 yılı hesap devrine ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
5 – İdare Konseyi üyelerinin 2021 yılı faaliyetlerinden ötürü başka ayrı ibra edilmesi,
6 – İdare Heyeti üyelerinin ve Bağımsız İdare Heyeti üyelerinin seçimi ve vazife müddetlerinin belirlenmesi,
7 – İdare Şurası Üyelerinin ve Bağımsız İdare Konseyi Üyelerinin fiyatlarının belirlenmesi,
8 – İdare Şurası’nın 2021 yılı kâr dağıtım teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
9 – Sermaye Piyasası Şurası’nın II-17.1 sayılı Kurumsal İdare Bildirimi uyarınca üçüncü şahıslar lehine teminat, rehin ve ipotek verilip verilmediğine ait Genel Kurul’da hisse sahiplerine bilgi verilmesi,
10 – 2021 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında hisse sahiplerine bilgi verilmesi ve 2022 yılında yapılabilecek bağışların üst hududunun belirlenmesi,
11 – Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2022 yılı hesap ve süreçlerinin kontrolü için bağımsız dış denetleme kuruluşu seçimine ait Kontrol Komitesi teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
12 – İdare Heyeti üyelerine TTK’ nın 395’inci ve 396’ncı hususlarında yazılı işleri yapabilmeleri için müsaade verilmesi,
13 – Sermaye Piyasası Konseyi Kurumsal İdare Unsurları’nın 1.3.6. ve 1.3.7. unsurunda yer alan süreçler hakkında Genel Kurul’a bilgi verilmesi,
14 – Dilek ve Temenniler.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Hissesi Dağıtım

Genel Heyet Davet Dökümanları
EK: 1 Hub GK Bilgilendirme Dokümanı 09062022.pdf – Genel Şura Bilgilendirme Dokümanı

Genel Konsey Sonuçları
Genel Heyet Yapıldı mı? Evet
Genel Konsey Sonuçları 2021 yılı Olağan Genel Şura Toplantısı’nda görüşülen mevzular ve alınan kararların özeti aşağıdadır.
– İdare Konseyi Faaliyet Raporu ve Bağımsız Kontrol Raporu ile 2021 yılı finansal tabloları görüşülmüş ve kabul edilmiştir.
-Kar dağıtımı yapılmamasına ait İdare Konseyi teklifi kabul edilmiştir.
– İdare Konseyi üyeleri Şirketin 2021 yılı faaliyetleriyle ilgili farklı ayrı ibra edilmiştir.
-Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu kararları yeterince 2022 hesap devri hesap ve süreçlerinin kontrolü için Tahlil Bağımsız Kontrol ve Danışmanlık A.Ş.’nin seçimi onaylanmıştır.
– Şirketin 2021 yılı içinde bağış yapmadığı bilgisi verilmiş ve 2022 yılında bağış yapılmamasına karar verilmiştir.
-Yönetim Konseyi Üyelerinin fiyatları belirlenmiştir.
– Şirket tarafından 3. bireyler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ve elde edilen gelir yahut menfaatler hakkında genel konseye bilgi verilmiştir.
– İdare Heyeti Üyelerinin Şirketle süreç yapabilmesi ve rekabet edebilmesi için Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. unsurları uyarınca Genel Şura tarafından müsaade verilmiştir.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Hissesi Dağıtım Görüşüldü

Genel Heyet Kararları Tescili
Genel Konsey Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 29.06.2022

Genel Heyet Sonuç Dökümanları
EK: 1 Hub GSYO 2021 Genel Heyeti Hazirun 09062022.pdf – Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2 HUBVC 09_06_20222 GK TUTANAK.pdf – Tutanak

Ek Açıklamalar
Şirketimizin 2021 yılı Olağan Genel Heyet Toplantısında alınan kararlar İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 29.06.2022 tarihinde tescil edilmiş, 29.06.2022 tarih ve 10609 sayılı TTSG’de ilan edilmiştir.
Hisse sahipleri ve Kamunun bilgisine sunarız.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1040190

BIST