MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş.( Genel Konsey Süreçlerine Ait Bildirim )

Özet Bilgi Olağan Genel Heyet Kararları Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Heyet Çağrısı
Genel Heyet Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Periyodu Başlangıç Tarihi 01.04.2020
Hesap Periyodu Bitiş Tarihi 31.03.2021
Karar Tarihi 27.05.2022
Genel Şura Tarihi 24.06.2022
Genel Şura Saati 14:00
GK’na İştirak İçin Hisse Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 23.06.2022
Ülke Türkiye
Kent İSTANBUL
İlçe BEYOĞLU
Adres Ömer Avni Mah. İnönü Caddesi Dersan Han No:46/3 Gümüşsuyu-Beyoğlu/İstanbul

Gündem Maddeleri
1 – Açılış, hürmet duruşu ve Toplantı Başkanlığı’nın oluşturulması,
2 – Toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı’na yetki verilmesi,
3 – 01.04.2020-31.03.2021 özel hesap devrine ait İdare Şurası Faaliyet Raporu’nun okunması ve görüşülmesi,
4 – 01.04.2020-31.03.2021 özel hesap periyoduna ait Bağımsız Kontrol Rapor Özetinin okunması
5 – 01.04.2020-31.03.2021 özel hesap periyoduna ait ve konsolide SPK ve TTK bilanço ve kâr-zarar hesaplarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
6 – 01.04.2020-31.03.2021 özel hesap periyoduna ait İdare Şurası’nın kâr dağıtımına dair teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
7 – İdare Heyeti Üyelerinin 01.04.2020-31.03.2021 özel hesap devri faaliyet ve süreçlerinden ötürü farklı ayrı ibra edilmelerinin görüşülerek karara bağlanması,
8 – İdare Konseyi üye sayısının belirlenmesi ve Bağımsız İdare Konseyi üyeleri dahil İdare Konseyi üyelerinin seçimi ve vazife müddetlerinin tespitinin görüşülerek karara bağlanması,
9 – İdare Konseyi Üyelerine ödenecek huzur hakkı fiyatının görüşülerek karara bağlanması,
10 – Şirketimizin, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 01.04.2021 – 31.03.2022 özel hesap devri hesap ve süreçlerinin kontrolü için İdare Heyeti’nin bağımsız kontrol şirketi seçimi ile ilgili teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
11 – . 01.04.2020-31.03.2021 özel hesap devrinde yapılan bağış ve yardımların Genel Şura bilgisine sunulması ve 01.04.2021-31.03.2022 hesap periyodunda yapılacak bağışların üst hududuna ait İdare Heyeti teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
12 – Şirket Temel Kontratı “Yönetim Konseyinin Görevleri” başlıklı 16.maddesi b bendi gereği bir sonraki Olağan Genel Şura toplantısına kadar geçerli olmak üzere İdare Şurasına, Şirket işleri için gereksinim gördüğü gayrimenkulleri satın alma ve gerektiğinde satma yetkisi verilmesinin görüşülerek karara bağlanması,
13 – Şirket Temel Kontratı “Yönetim Şurasının Görevleri” başlıklı 16.maddesi g bendi gereği bir sonraki Olağan Genel Heyet toplantısına kadar geçerli olmak üzere İdare Şurasına, Şirket bünyesindeki gayrimenkulleri ipotek etme ve rehin verme yetkisi verilmesinin görüşülerek karara bağlanması,
14 – İdare Heyeti üyelerine Şirket konusuna giren yahut girmeyen işleri şahsen yahut öbürleri ismine yapmaları ve bu nev’i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve başka süreçleri yapabilmeleri konusunda Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. hususları yeterince müsaade verilmesinin görüşülerek karara bağlanması,
15 – Sermaye Piyasası Heyeti düzenlemeleri gereği Şirketin ve bağlı iştiraklerinin 01.04.2020-31.03.2021 hesap devrinde üçüncü bireyler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bunlardan elde edilen gelir yahut menfaatler hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
16 – 01.04.2020-31.03.2021 hesap periyodunda bağlı taraflarla yapılan süreçler hakkında bilgi verilmesi,
17 – Sermaye Piyasası Konseyinin 03.02.2022 tarih ve 6/145 sayılı kararı ile Şirketimize uygulanan idari para cezasının, fiilde sorumluluğu bulunan idare şurası üyelerine rücu edilip edilmeyeceği konusunun görüşülerek karara bağlanması,
18 – Sermaye Piyasası Heyetinin 24.03.2022 tarihli kararı ile Şirketimize uygulanan idari para cezasının, fiilde sorumluluğu bulunan idare şurası üyelerine rücu edilip edilmeyeceği konusunun görüşülerek karara bağlanması,
19 – Kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Hissesi Dağıtım

Genel Konsey Sonuçları
Genel Şura Yapıldı mı? Evet
Genel Şura Sonuçları 24.06.2022 tarihinde yapılan Olağan Genel Şura Toplantısına ait Toplantı Tutanağı ve Toplantıda Hazır Bulunanlar Listesi ekte yer almaktadır.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Hissesi Dağıtım Görüşüldü

Genel Heyet Kararları Tescili
Genel Konsey Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 30.06.2022

Ek Açıklamalar
Şirketimizin 24.06.2022 tarihinde yapılan 01.04.2020-31.03.2021 periyodu Olağan Genel Şura Toplantısı İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 30.06.2022 tarihinde tescil edilmiştir

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1040524

BIST