Trabzon Üniversitesi en az lise mezunu personel arıyor! Son başvuru ne zaman?

Trabzon Üniversitesi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4’üncü hususunun B fıkrası uyarınca Diyetisyen, Tekniker, Teknisyen, Ofis Çalışanı, Müdafaa ve Güvenlik Vazifelisi, Isıtma Vazifelisi ve Paklık Vazifelisi alımı yapılacağını açıkladı. En az lise mezunu ve dengi okullardan mezun adaylar ortasından tercih yapacak olan üniversite, en az 60 KPSS puan kuralı arıyor. İşte ilana ait öbür merak edilen ayrıntılar…

Son Müracaat Ne Vakit Bitecek?

Trabzon Üniversitesi işçi alımı müracaatları 10 Haziran 2022 tarihinde başlayacak. Adaylar 24 Haziran 2022 tarihine kadar müracaatlarını başvuru formu ve istenilen başka dokümanlar ile birlikte Trabzon Üniversitesi İşçi Daire Başkanlığına şahsen yahut posta yolu ile yapmaları gerekiyor.

Gerekli Evraklar Neler?

 • 2020 KPSS (B) kümesi imtihan sonuç belgesi

 • Özgeçmiş

 • Diploma Örneği (E-Devlet sistemi üzerinden alınan karekodlu belge)

 • Nüfus cüzdanı fotokopisi

 • Başvuru Formu

 • Askerlik durum evrakı (erkek adaylar için)

 • Güncel isimli sicil kaydı (E-Devlet sistemi üzerinden alınan belge)

 • 2 adet şimdiki vesikalık fotoğraf

 • Koruma ve Güvenlik Vazifelisi durumu için geçerli özel güvenlik vazifelisi kimlik kartı ve vücut kitle endeksini gösterir belge

 • Teknisyen durumu için aranan niteliklerde istenilen özel kaideye ait evrak (hizmetin geçtiği yerden alınacak onaylı doküman ve SGK hizmet dökümü)

Başvuru Koşulları Neler?

1- Başvuracak adaylarda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. hususunda belirtilen aşağıdaki genel kaideler ile üstteki tabloda aranan nitelikler kısmındaki özel kurallar aranacak olup adaylar ilanda yer alan konumlardan yalnızca birine müracaat edebilecektir.

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
b) Kamu haklarından yoksun bulunmamak.
c) Türk Ceza Kanununun 53’üncü unsurunda belirtilen müddetler geçmiş olsa bile; taammüden işlenen bir kabahatten ötürü bir yıl yahut daha fazla müddetle mahpus cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı cürümler, Anayasal tertibe ve bu nizamın işleyişine karşı cürümler, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, itimadı berbata kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, kabahatten kaynaklanan malvarlığı pahalarını aklama yahut kaçakçılık kabahatlerinden mahkum olmamak.
d) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş yahut askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya ertelenmiş yahut misyona başlamasına mahzur hali bulunmamak.
e) 657 sayılı Kanunun 53’üncü hususu kararları gizli kalmak kaydıyla, misyonunu devamlı yapmasına mani olabilecek akıl/ruh sıhhati ve beden hastalığı ile ilgili özrü bulunmamak.

2- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü hususunun (B) fıkrasına 5917 sayılı Kanunun 47’nci unsurunun 5’inci fıkrası (a/2) bendi ile eklenen “Sözleşmeli (4/B) olarak istihdam edilenler, hizmet kontratı asıllarına muhalif hareket etmesi nedeni ile kurumlarınca kontratlarının feshedilmesi yahut kontrat periyodu içerisinde Bakanlar Konseyi kararı ile belirlenen istisnalar hariç mukaveleyi tek taraflı feshetmeleri halinde fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların kontratlı işçi durumlarında istihdam edilemezler” kararı uyarınca bu hususa ters durumu tespit edilenlerin atamaları yapılmayacaktır.

3- Lisans mezunları için 2020 KPSS (B) kümesi P3 puanı, önlisans mezunları için 2020 KPSS (B) kümesi P93 puanı, ortaöğretim mezunları için KPSS (B) kümesi P94 puanı temel alınacaktır. Ayrıyeten aranan nitelikler kısmındaki özel kaidelere ait evraklar / sertifikalar eksiksiz olarak teslim edilecektir. Adayların KPSS puanının, başvurduğu ilan kodunda aranan tahsil kaidesine uygun olması gerekmektedir.

4- Rastgele bir Toplumsal Güvenlik Kurumundan emeklilik yahut yaşlılık aylığı almıyor olmak.

5- Nöbet yöntemi çalışmaya mahzur bir durumu bulunmamak (Vardiyalı çalışma sistemi bulunan durumlar için).

6- Çeşitli Kanun Kararında Kararnameler ile kamu misyonundan çıkarılanlar ilana müracaatta bulunamaz.

7- İlanda belirtilen genel ve aranan nitelikler kısmındaki özel kaidelerin ilan tarihinin birinci günü prestijiyle sağlanıyor olması gerekmektedir.

8- Müracaatlar incelendikten sonra nihai olarak atamaya hak kazanan asıl ve yedek adayların isimleri, evrak teslim tarihleri ile vazifelerine başlayışları Üniversitemiz https://trabzon.edu.tr/ web adresi ile İşçi Daire Başkanlığının https://personel.trabzon.edu.tr// web adresinde ilan edilecektir.

9- Gerçeğe karşıt doküman verdiği yahut beyanda bulunduğu tespit edilenlerin atamaları yapılmaz, atamaları yapılmış ise iptal edilir ve yönetim tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilir. Müracaatlar ilanın Resmi Gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gün içinde Trabzon Üniversitesi İşçi Daire Başkanlığına müracaat formu ve istenilen başka dokümanlar ile birlikte şahsen yahut posta yolu ile yapılabilir. Müracaat yahut atanma için istenilen evrakları eksik teslim eden, geç müracaatta bulunan yahut nitelikleri uygun olmayan adayların müracaatlarına süreç yapılmayacaktır. Fax yahut elektronik posta (e-mail) yolu yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

 • 2020 KPSS (B) kümesi puan sıralamasında ilgililerin puanlarının eşit olması halinde mezuniyet tarihi evvel olan, mezuniyet tarihlerinin de eşit olması halinde doğum tarihi büyük olan adaya öncelik tanınır.

 • İlan edilen takımın 3 (üç) katı kadar yedek aday belirlenecek olup sonuçlar asıl ve yedek olarak ilan edilecektir. Bu ilan bildiri mahiyetinde olacağından adaylara ayrıyeten tebligat yapılmayacaktır. Asıl olarak atanmaya hak kazanan adaylardan başvurusunu yapmayanların yerine yedek olarak kazananlar sırası ile çağrılacaktır. Yerleşmeye hak kazanan adaylara ilgili mevzuat gereği arşiv araştırması yapılacak olup sonucun olumlu olması halinde vazifelerine başlayış süreçleri yapılacaktır. Adaylar ile hizmet mukavelesi yapılacak olup mukavelede belirtilen koşulları yerine getirmeyen adayın mukavelesi 1 (bir) ay içerisinde fesih edilecektir. İlanda bulunmayan kararlar için genel mevzuat kararları geçerlidir.

RESMİ İLAN METNİ İÇİN TIKLAYINIZ